REKRUTACJA DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ W ZSM W POZNANIU

Aktualizacja: 06.09.2021


EGZAMIN WSTĘPNY do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. odbędzie się 21 maja 2022 roku
DRZWI OTWARTE: 5 marca oraz 9 kwietnia 2022 roku

EGZAMIN WSTĘPNY:

 • Kwalifikacja kandydatów do OSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje:
  1) egzamin praktyczny,
  2) rozmowę rekrutacyjną.
 • Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów, również tych, którzy przerwali naukę w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu lub przenoszą się z innej szkoły muzycznej. Przed rozpoczęciem egzaminu i rozmowy rekrutacyjnej, kandydat zobowiązany jest do okazania komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja, dowód osobisty).
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni mieć ukończoną szóstą klasę szkoły podstawowej, przygotowanie muzyczne, dorobek koncertowy i konkursowy w zakresie wybranej specjalności, wykraczające ponad wymagania określone w podstawach programowych dla szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Powinni być gotowi do intensywnego kształcenia muzycznego na poziomie profesjonalnym.
 • Kandydat może zdawać do klasy wyższej niż pierwsza. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich świadectw i wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje komisja kwalifikacyjna, na podstawie ustalenia odpowiedniego poziomu umiejętności i wiedzy kandydata poprzez egzamin kwalifikacyjny.
 • Egzaminy wstępne przeprowadzają komisje rekrutacyjne. W ich skład wchodzą nauczyciele danej i zbliżonej specjalności.
 • Na podstawie protokołów egzaminu praktycznego i rozmowy rekrutacyjnej sporządza się listy zbiorcze w kolejności od najwyższej do najniższej punktacji. O kolejności przyjęć kandydatów do szkoły decyduje uzyskana punktacja.
 • Dyrektor Zespołu przygotowuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, uwzględniającą kolejność na listach zbiorczych i ustalone wcześniej limity przyjęć na poszczególne specjalności.
 • Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego odbywa się w zgodności z Prawem oświatowym oraz Rozporządzeniem (Dz. U. 2020, poz. 530)

 

WYMAGANY REPERTUAR (dotyczy wszystkich specjalizacji):

Program części praktycznej egzaminu wstępnego powinien zawierać utwory o łącznym czasie nieprzekraczającym 30 minut, w tym utwory o charakterze wirtuozowskim. Zespół egzaminacyjny może dokonać wyboru proponowanych utworów lub skrócić ich wykonanie.

W razie wątpliwości dotyczących repertuaru zachęcamy do kontaktu - kierownicy sekcji z przyjemnością dokładnie poinstruują wszystkich zainteresowanych.