Rekrutacja do Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w ZSM w Poznaniu

Aktualizacja: 06.09.2021
EGZAMIN WSTĘPNY do Policealnego Studium Piosenkarskiego odbędzie się 20 maja 2022 roku
DRZWI OTWARTE: 5 marca oraz 9 kwietnia 2022 roku

WYMAGANY REPERTUAR
Kandydat zobowiązany jest do przygotowania czterech utworów o zróżnicowanym charakterze z akompaniamentem na żywo lub podkładem muzycznym na nośniku cyfrowym. W trakcie egzaminu komisja wskaże utwory do wykonania w całości lub we fragmentach oraz zadania sprawdzające uzdolnienia muzyczne, dykcję i predyspozycje sceniczno-ruchowe. Komisja przeprowadza krótką rozmowę na temat zainteresowań artystycznych kandydata.

• O przyjęcie do PSP na semestr I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.

• Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje:

1) egzamin praktyczny,

2) rozmowę rekrutacyjną.

• Przed rozpoczęciem egzaminu i rozmowy rekrutacyjnej, kandydat zobowiązany jest do okazania komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja, dowód osobisty).

• Egzaminy wstępne przeprowadzają komisje rekrutacyjne. W ich skład wchodzą nauczyciele danej i zbliżonej specjalności.

• Na podstawie protokołów egzaminu praktycznego i rozmowy rekrutacyjnej sporządza się listy zbiorcze w kolejności od najwyższej do najniższej punktacji. O kolejności przyjęcia kandydatów do szkoły decyduje uzyskana punktacja.

• Dyrektor Zespołu przygotowuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, uwzględniającą kolejność na listach zbiorczych i ustalone wcześniej limity przyjęć na poszczególne specjalności.

• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 1, 2 ustawy Prawo oświatowe. Kryteria te mają jednakową wartość.

• Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego odbywa się w zgodności z Prawem oświatowym oraz Rozporządzeniem (Dz. U 2020, poz. 530).

• W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku.

Dodatkowych informacji o rekrutacji do PSP udziela p. Antoni Urban urban.antoni@zsmpoz.pl

O SZKOLE:

Nauka w Studium trwa trzy lata i kończy się egzaminem dyplomowym, na który składa się recital i egzamin z wiedzy związanej ze specjalizacją kształcenia. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSP jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia od lekarza specjalisty z zakresu audiologii i foniatrii. Kandydat do PSP nie musi posiadać wykształcenia muzycznego.

Prezentacja Drzwi Otwarte do PSP '2021: klik