REKRUTACJA - INFORMACJE OGÓLNE


Regulamin rekrutacji uczniów do szkół

Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2021/22

 

 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, zwanego dalej ZESPOŁEM. W związku z przedłużającym się czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół terminy i forma procesu rekrutacji mogą ulec zmianie.
 2. Podstawę prawną przyjmowania uczniów do szkół ZESPOŁU stanowią:

1). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686).

2). Statut Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

 1. Przyjmowanie uczniów do szkół ZESPOŁU (rekrutacja) odbywa się w terminach określonych kalendarzem roku szkolnego poprzedzonego egzaminami wstępnymi. W PSM I stopnia w ZSM mają one formę badania przydatności.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego PSM I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat.
 3. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego PSM I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 4. O przyjęcie do klasy pierwszej PSM II stopnia może ubiegać się kandydat, który w da­nym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lat.
 5. O przyjęcie do klasy pierwszej OSM II stopnia może ubiegać się kandydat, który w da­nym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat.
 6. O przyjęcie na pierwszy rok PSP może ubiegać się kandydat, który w da­nym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.
 7. Szkoły ZESPOŁU prowadzą działalność informacyjną i konsultacyjną dla kandydatów w formie akcji „otwartych drzwi”, informatora o rekrutacji na stronie internetowej, zajęć otwartych, wstępnego badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów.
 8. Kandydaci do szkół ZESPOŁU, ich rodzice lub opiekunowie prawni, składają kwestionariusz i wymienione w nim załączniki w okresie wskazanym w informatorze i na stronie internetowej ZESPOŁU.
 9. Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. w ZSM polega na sprawdzeniu słuchu, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie. Kandydaci, którzy potrafią grać na wybranym przez siebie instrumencie, mogą wykonać przygotowany program. Ocena tego wykonania jest odnotowana w protokole i ma znaczenie pomocnicze.
 10. Egzamin wstępny do PSM II stopnia oraz do OSM II stopnia obejmuje:

a. sprawdzian praktyczny z wybranej specjalności,

b. rozmowę rekrutacyjną.

 1. Egzamin wstępny do PSP w ZSM obejmuje:

a. sprawdzian praktyczny z umiejętności piosenkarskich i aktorskich,

b. rozmowę rekrutacyjną.

 1. Formy i zakres tematyczny badania przydatności do PSM I stopnia i sprawdzianów, o których mowa w punkcie 11 - 13 są uszczegółowione w informatorach dla kandydatów dostępnych w sekre­ta­­riacie i na stronie internetowej ZESPOŁU.
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej PSM I stopnia, PSM II stopnia i OSM II stopnia oraz na pierwszy rok PSP dyrektor ZESPOŁU powołuje spośród nauczycieli każdej z tych szkół komisje rekrutacyjne.
 3. Przewodniczącym każdej z wymienionych w punkcie 15 komisji rekrutacyjnych jest dyrektor ZESPOŁU lub upoważniony przez niego nauczyciel.
 4. Dyrektor ZESPOŁU wyznacza w ramach każdej komisji rekrutacyjnej skład i przewodniczących zespołów rekrutacyjnych do przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianów określo­nych w punktach 11, 12 i 13.
 5. Zespół rekrutacyjny powinien działać w składzie nie mniejszym niż trzy osoby. Przynaj­mniej dwie z nich powinny mieć kwalifikacje odpowiadające przedmiotowi egzaminu.
 6. Ocenę sprawdzianów praktycznych i ustnych kandydata ustala się poprzez uśrednienie ocen cząstkowych proponowanych przez poszczególnych członków zespołu z wykorzystaniem skali punktowej stosowanej w szkołach artystycznych dla oceny egzaminów promocyjnych (§86 Statutu ZESPOŁU).
 7. Zespół rekrutacyjny sporządza protokół przebiegu sprawdzianu (badania przydatności), zawie­rający listę kandydatów z uzyskaną przez nich punktacją, datę egzaminu, skład i podpisy wszystkich członków zespołu. Uśrednioną ocenę punktową, o której mowa w punkcie 19 wpisuje się do protokołu po zaokrągleniu do jednego miejsca za przecinkiem (zasada zaokrąg­lania ocen: 15,59 pkt. = 15,6 pkt., 21,32 pkt. = 23,3 pkt.).
 8. Na podstawie protokołów, o których mowa w punkcie 19 sporządza się listy zbiorcze w każdej specjalności, oddzielnie dla każdej ze szkół ZESPOŁU.
 9. Kolejność na liście zbiorczej kandydatów do PSM I st. w ZSM określona jest średnią punktacji ze wszystkich form badania przydatności. Do średniej nie wlicza się oceny pomo­c­n­iczej, o której mowa w punkcie 11.
 10. Kolejność na liście zbiorczej kandydatów do PSM II st., OSM II st. i PSP w ZSM określona jest punktacją średnią ze sprawdzianu praktycznego, wymienionego w punktach 11 i 13.
 11. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje dyrektor ZESPOŁU po konsultacji z przewodni­czącymi zespołów egzaminacyjnych. Opiniują oni sprawę przyjęcia kandydatów, których wyniki sprawdzianów, wymienionych w punktach 11 i 13 są niższe od 16 punktów.
 12. Listy zakwalifikowanych i przyjętych do szkół ZESPOŁU powstają na podstawie list zbiorczych, o których mowa w punktach 22 i 23 z uwzględnieniem ustalonych wcześniej limitów w poszcze­gólnych specjal­noś­ciach.
 13. W wypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej ilości punktów ze spraw­dzianu praktycznego, wymienionego w punktach 11 i 13 o przyjęciu decyduje wyższa punktacja z pozostałych sprawdzianów.
 14. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkół ZESPOŁU w ciągu sześciu dni od zakoń­czenia egzaminów wstępnych.
 15. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza (na drugi rok PSP) po sprawdzeniu w drodze egzaminu kwalifikacyjnego, czy poziom jego umiejętności i wiedzy odpo­wia­da progra­mowi odpowiedniej klasy (drugiego roku PSP). Komisje rekrutacyjne mogą wskazać inne przypisanie do klasy/semestru kandydata.
 16. Tryb organizacji egzaminów i przyjmowania kandydatów do klas wyższych niż pierwsza jest taki sam jak dla kandydatów do klasy pierwszej. Dotyczy to również kandydatów, którzy przechodzą z innej szkoły artystycznej do jednej ze szkół ZESPOŁU w ciągu roku.
 17. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego odbywa się w zgodności z Prawem oświatowym oraz Rozporządzeniem (Dz. U 2020, poz. 530)
 18. Informacja administratora dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów, rodziców, opiekunów prawnych (dotyczy PSM I st.,  PSM II st. oraz PSP)
 19. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję:

   1. Administratorem jest Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, ul. Głogowska 90, 60-262 Poznań, reprezentowany przez dyrektora
   2. telefon kontaktowy  61 8 666 129, 8 665 654 e-mail: sekretariat@zsm.poznan.pl
   3. Dane osobowe przetwarzane będą w trybie z art. 6 ust.1 a1 i art. 9 ust. 2. lit. a2 RODO
    w związku z Prawem Oświatowym i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
   4. Podanie danych osobowych (we wniosku i załączonych do wniosku oświadczeniach) jest dobrowolne a ich niezbędny, w celu przyjęcia kandydata do szkoły, zakres określają przepisy prawa oświatowego.
   5. Dane osobowe podane we wniosku przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do szkoły.
   6. W przypadku przyjęcia kandydata do szkoły, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły na podstawie przepisów prawa oświatowego.
   7. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
   8. Dane osobowe podane we wniosku nieprzyjętego i przyjętego kandydata do szkoły będą przechowywane zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego i Prawa o Archiwizacji.
   9. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
   10. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym postępowaniem.
   11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
   12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
   13. Każdej osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości pobierania nauki w naszej placówce.
   14. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez …..., udzieloną w dniu ……. w celu……. Podpis osoby, której dane dotyczą.
   15. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnieniem przepisu prawa).
   16. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w zgodności z art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.
   17. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska tel. 604270401

   _____________________________________________________________________________________________

   1 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

   2 osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych  w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1 (ust. 1 „Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.”)